Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Over ons bedrijf

Mohamed BOUBASS - CIFTCI 76 SRL

+32 486 80 06 96 contact@bedrop.be

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt naar de site https://gatepark.be verwezen als "deze site".

In de algemene verkoopvoorwaarden zal "The Company" worden genoemd: Gate Park.

De klant erkent kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopvoorwaarden op het moment van bestelling.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop aan particulieren op de website https://gatepark.be.

ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (de "AV") zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle aankopen van de volgende diensten:

De activiteiten van het bedrijf bestaan uit het verhuren van parkeerplaatsen op privéterreinen, pendeldiensten en onderhouds- en reinigingsdiensten voor voertuigen die via de website worden aangeboden aan niet-zakelijke en zakelijke klanten.

De belangrijkste kenmerken van de Services worden gepresenteerd op de website.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om deze algemene voorwaarden te lezen voordat hij/zij een bestelling plaatst. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Deze AV zijn te allen tijde toegankelijk op de website en prevaleren boven alle andere documenten.

De Klant verklaart dat hij/zij deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd door het betreffende vakje aan te vinken voordat hij/zij een bestelling plaatst op de website.

Behoudens tegenbewijs vormen de in het computersysteem van L'entreprise opgeslagen gegevens het bewijs van alle met de Klant gesloten transacties.

ARTIKEL 2 - Prijzen & terugbetalingen

2.1 De Diensten worden geleverd tegen de actuele tarieven die op de website worden vermeld op het moment dat de bestelling door het bedrijf wordt geregistreerd.

2.2 Prijzen zijn vermeld in euro's en inclusief BTW.

2.3 Prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door het bedrijf op de website worden toegekend.

Deze tarieven zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, maar L'Oréal kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld.bedrijf behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment buiten de geldigheidsperiode te wijzigen.

2.4 De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief eventuele kosten.

2.5 Een factuur wordt opgesteld door het bedrijf en aan de Klant overhandigd wanneer de bestelde Diensten worden geleverd.

ARTIKEL 3 - Orders

3.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Diensten die hij/zij wil bestellen te selecteren op de Website, in overeenstemming met de volgende procedures:

Reserveren kan online via onze website of telefonisch.

Klanten moeten hun gewenste aankomst- en vertrekdatum invoeren, evenals de details van hun vlucht en voertuig. Er kunnen ook extra opties worden toegevoegd: reiniging van het voertuig, inventaris van de inrichting, valet service.

3.2 Elke gebruiker die toegang krijgt tot de boekingsservice moet zich registreren door middel van een computerinvoer op de website.

3.3 Aan het einde van de boekingsprocedure ontvangt de klant een bevestigingsmail met de details van de boeking.

3.4 De prijzen zijn in euro's en inclusief btw. De betaling vindt plaats op de dag van de reservering door middel van een beveiligde betaling op de website of direct op de parkeerplaats, afhankelijk van de gekozen betalingswijze. Diensten worden altijd gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de reservering of ter plaatse (contant).

3.5 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar prijswijzigingen zullen niet worden toegepast op bestellingen die al zijn geplaatst en bevestigd per e-mail.

3.6 De verkoop wordt pas als geldig beschouwd wanneer de prijs volledig is betaald. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

3.7 Elke bestelling op de website vormt de totstandkoming van een overeenkomst op afstand tussen de klant en L'entreprise.

3.8 De Klant heeft te allen tijde toegang tot zijn reservering via de website of per e-mail als hij een account heeft op de website.

ARTIKEL 4 - Betalingsvoorwaarden

4.1 De prijs wordt betaald door middel van beveiligde betaling als volgt:

Betaling met creditcard

4.2 De prijs is volledig verschuldigd door de Klant op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

4.3 Betalingsgegevens worden versleuteld uitgewisseld via het protocol dat door de erkende betalingsdienstaanbieder is gedefinieerd voor banktransacties die op de website worden uitgevoerd.

4.4 Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd wanneer de verschuldigde bedragen daadwerkelijk door het bedrijf zijn geïncasseerd.

4.5 Het bedrijf is niet verplicht de door de Klant bestelde Diensten te verlenen indien de Klant de prijs niet volledig betaalt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden.

ARTIKEL 5 - Verlening van diensten

De door de Klant bestelde Diensten worden als volgt geleverd:

5.1 Bij het inleveren van een voertuig verplicht de klant zich om ten minste 1 uur voor het begin van de check-in aanwezig te zijn.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld als de door de klant vastgestelde afspraaktijd niet wordt nagekomen.

De sleutels worden achtergelaten bij het personeel van de parkeerplaats en door ons bewaard in een beveiligde kast.

5.3 De inventarisatieservice omvat het opstellen van een papieren inventarisatieformulier door een van onze medewerkers op het moment dat het voertuig wordt afgezet op onze parkeerplaats.

Klanten kunnen de staat van hun voertuig niet betwisten als ze niet hebben ingetekend op de inspectieoptie.
De parkeergarage aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor eventuele krassen of stoten op het voertuig wanneer de klant het ophaalt, tenzij de klant heeft ingetekend op de optie inventaris.

Bij afwezigheid van enig voorbehoud of onmiddellijke klacht van de klant bij het terugbrengen van het voertuig, wordt ervan uitgegaan dat het voertuig zich in dezelfde staat bevindt als bij aankomst op de parkeerplaats. Geen enkele klacht zal worden aanvaard indien deze formaliteiten niet worden nageleefd.

5.4 Het bedrijf verbindt zich ertoe om zich naar beste vermogen in te spannen om de door de Klant bestelde Diensten te leveren, op een inspanningsbasis.

ARTIKEL 6 - Aansprakelijkheid van de dienstverlener - Garanties

6.1 Het bedrijf doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de website te allen tijde en zonder onderbreking toegankelijk is en klanten in staat stelt online bestellingen te plaatsen. In geval van een tijdelijke onderbreking wordt een foutmelding weergegeven.

6.2 Alleen medewerkers van het bedrijf zijn bevoegd om voertuigen te manoeuvreren en terug te brengen.

6.3 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om voertuigen binnen en buiten het parkeerterrein te verplaatsen als onderdeel van de diensten die door de klant zijn gecontracteerd, zoals onderhoudsbeurten en technische keuringen.

6.4 Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebeurtenissen zoals storm, hagel, vandalisme en alle andere schade die verband houdt met natuurlijke oorzaken, al dan niet uitzonderlijk.

6.5 Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal van persoonlijke bezittingen, ook tijdens werkzaamheden uitgevoerd door partners die door het bedrijf zijn aangesteld.

6.6 Het bedrijf heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die alle schade dekt die tijdens de transfer naar de luchthaven wordt veroorzaakt.

6.7 Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld in het geval van een incident of file tijdens de reis van de parkeerplaats naar de luchthaven, waardoor de klant zijn vlucht mist.

De garantie van L'entreprise is beperkt tot de terugbetaling van de Diensten die daadwerkelijk door de Klant zijn betaald.

6.8 Het bedrijf kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of niet-nakoming als gevolg van een geval van overmacht zoals gewoonlijk erkend door de Franse jurisprudentie.

6.9 De via de website geleverde Diensten voldoen aan de in Frankrijk geldende regelgeving. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de Diensten worden geleverd, hetgeen de Klant, die als enige verantwoordelijk is voor de keuze van de gevraagde Diensten, dient te controleren.

6.10 Het bedrijf biedt zijn klanten een gratis pendeldienst van de luchthaven naar de parkeerplaats en terug.

We raden onze klanten aan om na de landing rekening te houden met 30 minuten voor de vertrektijd van het voertuig.

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid van de klant

7.1 De klant gaat ermee akkoord dat een van de werknemers van het bedrijf de sleutels van zijn/haar voertuig in ontvangst neemt en bewaart tijdens zijn/haar verblijf op de parkeerplaats.

7.2 De klant verbindt zich ertoe om L'entreprise telefonisch of per e-mail te verwittigen indien de aankomsttijd meer dan 1 uur te laat is. Anders wordt de reservering geannuleerd en kan een bedrag van 10 euro in rekening worden gebracht voor het opnieuw activeren van de reservering.

7.3 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig in goede staat is wanneer het op de parkeerplaats wordt afgeleverd.

7.4 Pech, van welke aard dan ook, waarbij werkzaamheden aan het voertuig dat op onze parkeerplaats staat moeten worden uitgevoerd, is voor rekening van de klant.

ARTIKEL 8 - Gegevensbescherming

8.1 Overeenkomstig de wet 78-17 van 6 januari 1978 dient te worden opgemerkt dat de aan de Klant gevraagde persoonsgegevens nodig zijn om de bestelling te verwerken en facturen op te stellen.

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan een van de partners van de dienstverlener die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren, verwerken, beheren en betalen van bestellingen.

8.2 In overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving beschikt de Klant over een permanent recht van toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot informatie die hem of haar betreft.

Dit recht kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de procedures die worden beschreven in het gedeelte "juridische informatie" van de website.

ARTIKEL 9 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de website de website is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten op intellectueel eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

ARTIKEL 10 - Toepasselijk recht - Taal

10.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

10.2 Deze AGV zijn opgesteld in het Frans. Als ze worden vertaald in een of meer vreemde talen, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

ARTIKEL 11 - Geschillen

11.1 Indien u klachten heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice op het postadres of e-mailadres van L'entreprise zoals aangegeven op de pagina van deze AV.

11.2 De Klant wordt er hierbij op gewezen dat hij in geval van een geschil in ieder geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, bij de bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, of op elke alternatieve wijze van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld verzoening).

Alle geschillen die voortvloeien uit de koop- en verkooptransacties die zijn gesloten met toepassing van deze AV en die niet in der minne zijn geschikt tussen de verkoper of door bemiddeling, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht.

Deze documenten zijn opgesteld door een gespecialiseerde advocaat en zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopieer ze niet, anders wordt u vervolgd wegens schending van het auteursrecht.