CIFTCI 76 SRL

SARL CIFTCI 76 SRL

Aandelenkapitaal: €.

Maatschappelijke zetel: Koloniënstraat 1/A 1080 Brussel

SIRET : BE 0751.822.353

BTW-IDENTIFICATIECODE : BE0751822353

Directeur publicatie - DPO Gegevensbeheerder :

Mohamed BOUBASS

CONTACTGEGEVENS: +32 486 80 06 96 contact@bedrop.be

Algemene, administratieve, facturerings- en technische contacten:

Mohamed BOUBASS

CONTACTGEGEVENS: +32 486 80 06 96 contact@bedrop.be

Productie en onderhoud van websites:

VivaWeb Agentschap
www.vivaweb.fr

Gastheer
OVH SAS RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

Toepasselijk recht :

In de juridische kennisgeving wordt naar de site verwezen als "deze site":

https://gatepark.be

In de juridische disclaimer wordt u "het bedrijf" genoemd:

De presentatie en inhoud van deze site vormen een digitaal werk. Het wordt beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectueel eigendom. De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de pagina's, gegevens en elk ander element waaruit de site bestaat, door welk proces dan ook, mag alleen worden uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar ervan.

In overeenstemming met de gewijzigde regelgeving die sinds 10/07/2006 van kracht is, is het niet langer verplicht om een niet-commerciële website en/of een website die geen gegevens met een hoog risico verzamelt aan te geven bij de CNIL.

Desalniettemin verplichten wij ons om de privacy van prospects, klanten, abonnees op nieuwsbrieven, leden en elk ander contact van welke aard dan ook te respecteren en in alle opzichten te voldoen aan de wetgeving inzake de bescherming van de privacy en de individuele vrijheden (wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De verzamelde informatie wordt niet doorgegeven aan derden. In overeenstemming met artikel 34 van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1 augustus 2000, heeft elke persoon van wie persoonlijke gegevens zijn verzameld het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, per post of online via het contactformulier.

Bedankt voor je bezoek aan onze website.

Deze website en deze algemene voorwaarden vallen onder het Franse recht en zijn geschreven in het Frans.
De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving te allen tijde te wijzigen. De gebruiker verbindt zich ertoe deze regelmatig te raadplegen.

Bescherming van persoonsgegevens :

U kunt deze site raadplegen zonder uw identiteit of andere persoonlijke informatie over uzelf bekend te maken.
Het bedrijf verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en de door u verstrekte informatie te beschermen. De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, zijn met name bedoeld voor gebruik door The Company. Ze zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld.
U hebt het recht op toegang tot en rectificatie van alle persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met L'Entreprise.
Als u zich hebt geabonneerd op informatiediensten per elektronische post ("nieuwsbrief"), kunt u vragen deze mails niet langer te ontvangen.
Om u producten en diensten te kunnen aanbieden die steeds beter op uw behoeften zijn afgestemd, worden bepaalde niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot uw activiteiten op deze site automatisch verzameld. Deze informatie is bestemd voor L'Entreprise en kan ook worden gebruikt voor commerciële of marketingdoeleinden of als basis voor studies en analyses.
Deze informatie wordt onder geen beding doorgegeven aan derden. Alleen het personeel van The Company heeft toegang tot de gegevens.

Veiligheid :

We nemen alle voorzorgsmaatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en om te voorkomen dat deze worden doorgegeven aan onbevoegde derden.

Hyperlinks :

Voor het plaatsen van een hyperlink naar deze site is geen voorafgaande schriftelijke toestemming van L'Entreprise nodig. L'Entreprise moet echter binnen 30 dagen na de plaatsing van de link op de hoogte worden gesteld.
Het bedrijf is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten die worden aangeboden op sites waarnaar deze site kan zijn gekoppeld door middel van hypertekstkoppelingen of andere soorten koppelingen.

Intellectuele eigendomsrechten :

De Onderneming wijst gebruikers van deze site erop dat veel elementen van deze site :
a) auteursrechtelijk beschermd zijn: dit kan het geval zijn voor foto's, artikelen, tekeningen, tekenfilms, enz;
b) en/of worden beschermd door de modellenwetgeving;
c) worden beschermd door het merkenrecht.
De aldus beschermde elementen zijn eigendom van The Company of van derden die The Company toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.
Elke reproductie, representatie, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling of commercialisering, gedeeltelijk of volledig, door welk procédé en op welke drager dan ook (papier, digitaal, enz.) is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L'Entreprise, met uitzondering van de uitzonderingen voorzien in artikel L 122.5 van de Franse wet op de intellectuele eigendom, op straffe van een inbreuk op het auteursrecht en/of tekeningen en modellen en/of merken, strafbaar met twee jaar gevangenisstraf en een boete van 150.000 euro.

Auteurs- en/of modelrechten :

Foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, geanimeerde sequenties met of zonder geluid evenals alle werken die geïntegreerd zijn in de website zijn eigendom van het bedrijf of derden die het bedrijf toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.
Reproducties, op papier of elektronisch, van de genoemde site zijn toegestaan op voorwaarde dat ze strikt voorbehouden zijn voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk gebruik voor reclamedoeleinden en/of commerciële en/of informatieve doeleinden en/of dat ze voldoen aan de bepalingen van artikel L122-5 van de Franse wet op intellectueel eigendom.
Sommige foto's zijn afkomstig van de volgende websites: unsplash.com, stock.adobe.com, pixabay.com, waarvoor onze dank.

Productinformatie :

Als onderdeel van haar beleid om haar producten en diensten voortdurend te verbeteren, heeft de dienstenDe Onderneming kan de kenmerken van haar aanbod te allen tijde wijzigen. De producten en/of diensten die op deze site worden gepresenteerd, zijn producten en/of diensten die in Frankrijk worden gedistribueerd.
De informatie op deze site is in ieder geval van algemene aard en heeft geen contractuele waarde.
Beperking van aansprakelijkheid :
U gebruikt deze site op eigen risico. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, zoals materieel verlies, verlies van gegevens of programma's, of financieel verlies, als gevolg van het gebruik van deze site of sites die eraan zijn gekoppeld.

Update:

De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving en alle elementen en producten die op de website worden gepresenteerd, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. website. Al deze wijzigingen zijn bindend voor internetgebruikers, die deze Algemene voorwaarden moeten raadplegen telkens wanneer ze inloggen.
Statistische gegevens :
We gebruiken verbindingsgegevens voor onze raadplegingsstatistieken (browsertype, aantal bezoekers, bezochte secties, enz.) om onze site te optimaliseren wat betreft secties en navigatie, maar deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Reproductie op papier :

Met uitzondering van de iconografie is de reproductie van pagina's van deze site op papier toegestaan, mits aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
- vrije verspreiding.
- respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen van welke aard dan ook).
- Vermeld expliciet deze site als bron en vermeld dat reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.

Deze documenten zijn opgesteld door een gespecialiseerde advocaat en zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopieer ze niet, anders wordt u vervolgd wegens schending van het auteursrecht.